നിസ്ത്രപനരാധമ വിസ്തൃതമായ

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കിർമ്മീരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കിർമ്മീരൻ

നിസ്ത്രപനരാധമ വിസ്തൃതമായ തവോ
രുസ്ഥല രംഗത്തിൽ
ശസ്ത്രജാലങ്ങൾ നിന്നു നൃത്തമാടീടുമത്ര

അർത്ഥം: 

എടാ നാണം കെട്ടവനേ, നിന്റെ വിശാലമായ മാറിടത്തിൽ എന്റെ അമ്പുകൾ നൃത്തം ചെയ്യും.