നാരികളെക്കൊലച്ചെയ്ക യോഗ്യമല്ലെന്നോർത്തു

രാഗം: 

ശങ്കരാഭരണം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കിർമ്മീരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സഹദേവൻ

നാരികളെക്കൊലച്ചെയ്ക യോഗ്യമല്ലെന്നോർത്തു

നാസികയും കുചങ്ങളുമാശു ഞാനറുത്തു

നല്ലൊരു കലഹത്തിന്നു കാലവുമടുത്തു

അരനാഴികയ്ക്കകത്തു

അർത്ഥം: 

സ്ത്രീകളെ കൊല്ലരുത് എന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ അവളുടെ മൂക്കും മുലകളും അരിഞ്ഞു. ആയതിനാൽ വല്ലാതെ വൈകാതെ നല്ലൊരു യുദ്ധത്തിനുള്ള സമയം അടുത്തു.