ചേരുമേ ശമനസത്മനി നീ മമ

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കിർമ്മീരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശാർദ്ദൂലൻ

ചേരുമേ ശമനസത്മനി നീ മമ

ഘോരതാഡനമേറ്റു ദുരാത്മൻ

രേ രേ പോരിനായ് വാടാ മാനുഷാധമ രേ രേ

അർത്ഥം: 

ശമന സത്മനി = കാലന്റെ ഭവനം. എടാ മാനുഷാധമാ യുദ്ധത്തിനായി വാ. യുദ്ധത്തിൽ എന്റെ ഘോരമായ അടികൾ കൊണ്ട് യമപുരിയിലേക്ക് ചേരും.