ചേരാത്ത കാര്യം ചെയ്യുന്ന

രാഗം: 

സുരുട്ടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കിർമ്മീരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സഹദേവൻ

ചേരാത്ത കാര്യം ചെയ്യുന്ന

നാരികളെ കൊല ചെയ്തീടാം

രഘുനാഥ ചരിത്രമോർക്കിൽ

അർത്ഥം: 

ശ്രീരാമന്റെ ചരിത്രം നോക്കിയാൽ അരുതാത്ത കാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീജനങ്ങളെ കൊല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാകും. (ശ്രീരാമൻ വയസ്സിയായ താടകയെ കൊന്നതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.)