ഖൾഗിസമാനം വദ്ഗിച്ചുടനെ

രാഗം: 

സുരുട്ടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കിർമ്മീരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സഹദേവൻ

ഖൾഗിസമാനം വദ്ഗിച്ചുടനെ

ഖൾഗത്താൽ ഞാൻ ത്വൽഗുരുകുച

യുഗഖണ്ഡനമാരചയേ

അർത്ഥം: 

വദ്‌ഗിക്കുക=ചാടുക. ഖൾഗി=വാൾ ധരിച്ചവൻ, കണ്ടാമൃഗം, വാൾപുലി. (ഈ അർത്ഥങ്ങൾ ശബ്ദതാരാവലിയിൽ ഉള്ളതാണ്. ഇതിനനുസരിച്ച് നാമമുദ്രയും പുലി എന്നുമാണ് അരങ്ങത്ത് കാണിക്കുക എന്ന് കലാ.പദ്മനാഭൻ നായരുടെ പ്രസിദ്ധമായ ചൊല്ലിയാട്ടം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു.) ഖൾഗം=വാൾ. നിന്റെ വലിയ മുലകൾ ഞാൻ ചാടി വാളുകൊണ്ട് മുറിയ്ക്കാൻ പോകുന്നു.