കേളിയുണ്ടു തവ

രാഗം: 

സൌരാഷ്ട്രം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കിർമ്മീരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശാർദ്ദൂലൻ

കേളിയുണ്ടു തവ ജനനമേവ ഖലു

കേവലം പറകിലുമുണ്ടതി ദുരിതം

അർത്ഥം: 

ഉവ്വ് ഉവ്വ്. നിന്റെ ജനനം തന്നെ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നതാണോ? (കളിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ്.)