ഒട്ടുമേ വിഷാദിക്കരുതത്ര വാഴ്ക യൂയം

രാഗം: 

ശങ്കരാഭരണം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കിർമ്മീരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭീമൻ

ഒട്ടുമേ വിഷാദിക്കരുതത്ര വാഴ്ക യൂയം

നിഷ്ഠുരകർമ്മം ചെയ്ത നിശാചരിയെ സായം

നഷ്ടയാക്കുവാൻ പോകുന്നിനിക്കിന്നു സഹായം

പെട്ടെന്നു ഗദയും

അഗ്രജാദികളെ നീ വിജയ രക്ഷിക്കേണം

അഗ്രേ നിന്നീടേണമേ ധൃതകൃപാണബാണം

നിഗ്രഹിപ്പതവളെ ഞാൻ വെടിഞ്ഞു നാണം

നിർമ്മലാംഗ നൂനം

അർത്ഥം: 

നിങ്ങൾ ഒട്ടും സങ്കടപ്പെടേണ്ട. ഈ ക്രൂരകർമ്മം ചെയ്ത രാക്ഷസിയെ വധിക്കുവാൻ എനിക്ക് എന്റെ ഗദ തന്നെ മതി. (അർജ്ജുനനോടായി) സഹോദരന്മാരേയും ദ്രൗപദിയേയും മുന്നിൽ അമ്പും വില്ലും ധരിച്ചുകൊണ്ട്, നീ അർജ്ജുനാ രക്ഷിക്കേണം. ഒരു സ്ത്രീയെ കൊല്ലുക എന്ന നാണം വകവെയ്ക്കാതെ ഞാൻ അവളെ കൊല്ലുന്നുണ്ട്.