ഇത്യുക്ത്വാ രജനിചരാംഗനാശു

ആട്ടക്കഥ: 

കിർമ്മീരവധം

ഇത്യുക്ത്വാ രജനിചരാംഗനാശു മുക്ത്വാ

പാഞ്ചാലീന്തമഥ നിജേ കരേ ഗൃഹീത്വാ

ദുദ്രാവ ദ്രുതമഥ പാണ്ഡുസൂനുരസ്യാ-

ശ്ചിച്ഛേദ സ്തനയുഗമാത്ത ചന്ദ്രഹാസഃ