ഇത്ഥം ക്ഷപാടകലഹാഗമമാകലയ്യ

ആട്ടക്കഥ: 

കിർമ്മീരവധം

ഇത്ഥം ക്ഷപാടകലഹാഗമമാകലയ്യ

വക്ഷസ്തടോദ്‌ധൃതവിശംകടകം‌കടാസ്തേ

യുദ്ധായ ശസ്ത്രചതുരാസ്തു യുധിഷ്ഠിരാദ്യാ-

സ്തസ്ഥുഃ സ്വഹസ്തധൃതചാപകൃപാണബാണാഃ

ശാർദ്ദൂലസുഹൃന്നിധന-

ശ്രവണാൽ കോപീ തദാശു കിർമ്മീരഃ

അലമകരോദാസ്ഥാനം

കലശോദധിതുല്യസൈന്യമുജ്ജ്വലയൻ