ആശരനാരി നിന്നെക്കൊണ്ടുപോയോരുശേഷം

രാഗം: 

ശങ്കരാഭരണം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കിർമ്മീരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ധർമ്മപുത്രർ

ആശരനാരി നിന്നെക്കൊണ്ടുപോയോരുശേഷം

ആശു നീയെന്തൊരവിവേകം ചെയ്തു സരോഷം

ആഹവത്തിന്നു വരും രിപുക്കൾ സാഭിലാഷ-

മാകർണ്ണയ ഘോഷം

അർത്ഥം: 

രാക്ഷസി നിന്നെ കൊണ്ട് പോയശേഷം നീ അവളുടെ നേർക്ക് എന്ത് സാഹസമാണ് ചെയ്തത്? അവർ യുധത്തിനു വരുന്ന ബഹളം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. (കിർമ്മീരന്റെ പടപ്പുറപ്പാടിന്റെ ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നത്.)