അല്പതരാരേ ദരിപ്പിത

രാഗം: 

സുരുട്ടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കിർമ്മീരവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സിംഹിക

അല്പതരാരേ ദരിപ്പിത രേരേ

മൽപുരതോ ഹി ജളപ്രഭുവാം നീ

നിൽപ്പതിനായ്മതിയാമോ

അർത്ഥം: 

എടാ എടാ നിസ്സാരനായ എതിരാളീ, അഹങ്കാരീ ജളപ്രഭുവേ എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പോ. എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കാൻ നീ മതിയാവില്ല. മൽപ്പുരതോ=എന്റെ മുന്നിൽ.