ഹരഹര ശിവ ശംഭോ ശങ്കരാ

രാഗം: 

ഇന്ദളം

ആട്ടക്കഥ: 

കിരാതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അര്‍ജ്ജുനന്‍

ഹരഹര ശിവ ശംഭോ ശങ്കരാ വിശ്വമൂർത്തേ

ശിവശിവ ശരണം ത്വം ശൈശവം മേ ക്ഷമസ്വ

ഹിമഗിരിസുതയെന്നും ഞാനറിഞ്ഞീല ദേവീ

മമകൃതമപരാധം സർവ്വമേതൽ ക്ഷമസ്വ

അർത്ഥം: 

ഹരഹരാ, ശിവാ, ശംഭോ, ശങ്കരാ, വിശ്വമൂർത്തേ, ശിവശിവാ, അങ്ങയെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. എന്റെ ബാലതയെ ക്ഷമിച്ചാലും. ദേവീ, പാർവ്വതീദേവിയാണെന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞതില്ല. എന്നാൽ ചെയ്യപ്പെട്ട അപരാധങ്ങൾ എല്ലാം അവിടുന്ന് ക്ഷമിച്ചാലും.