രംഗം 7 ഗംഗാതടത്തിൽ

ആട്ടക്കഥ: 

കിരാതം

കാട്ടാളനും കാട്ടാളത്തിയും അർജ്ജുന സമീപം എത്തുന്നു.