രംഗം 5 ദേവസ്ത്രീകൾ അർജ്ജുനസമീപത്ത് എത്തുന്നു

ആട്ടക്കഥ: 

കിരാതം

പതിവില്ലാത്ത രംഗം