രംഗം 4 ഇന്ദ്രപുരി

ആട്ടക്കഥ: 

കിരാതം

അർജ്ജുനന്റെ തപസ്സിളക്കാൻ ഇന്ദ്രൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പതിവില്ലാത്ത രംഗം.