രംഗം 2 തപോവനത്തിലേയ്ക്കുള്ള മാർഗ്ഗം

ആട്ടക്കഥ: 

കിരാതം

അർജ്ജുനന്റെ  ആത്മഗതം