യുക്തമിതു മദനനു മതിമുഖി

രാഗം: 

സുരുട്ടി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

കിരാതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശിവൻ

യുക്തമിതു മദനനു മതിമുഖി ചതികരുതുകയതിനാൽ

അതിനൊടു സമമിതു ബത പനിമതികുലപതിയല്ലേ

അതവരതതിയുടെ വിഹതിയെ മതിയതിലിതു കരുതി

കൃതതപമൊടു മമ മതിയിലുമിതു കുതുകമൊടുദിതം