മാനുഷനാമർജ്ജുനനുടെ മാനം

രാഗം: 

സുരുട്ടി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

കിരാതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പാർവതി

മാനുഷനാമർജ്ജുനനുടെ മാനം കളവതിനായ്

മാനിച്ചു ഭവാനേൽപ്പതു നൂനം ചിതമല്ലേ

മീനദ്ധ്വജനെപ്പോലാവാർജ്ജുനനവനല്ലേ

ദീനപ്രിയ, മേനേ ഹൃദി ഞാനെൻ ഭഗവാനേ!