മന്നവർമണി പാർത്ഥന്നിഹ

രാഗം: 

സുരുട്ടി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

കിരാതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശിവൻ

മന്നവർമണി പാർത്ഥന്നിഹ തന്നുടെ മനതാരിൽ

എന്നോടെതിരില്ലാരും എന്നുള്ളഭിമാനം

ഇന്നേ കളയേണം പുനരെന്നാൽ വരമെല്ലാം

നന്നായരുളീടാമതു ധന്യേ, ഗിരികന്യേ!

മായേ മാമകജായേ, മോഹനകായേ ശൃണു കാര്യം