പാരീരേഴിന്നും സാരമായുള്ള വേരാം പരമേശ

രാഗം: 

സുരുട്ടി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

കിരാതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഇന്ദ്രൻ

ഇങ്ങനേ പല പരീക്ഷകൊണ്ടു ഫലമില്ലായാഞ്ഞു സുരനാഥനും

തിങ്ങിനോരു ഭയമോടു ചെന്നു രജതാദ്രിശൃംഗനികടേ തദാ

മംഗലാം ഹിമഗിരീന്ദ്രജാം പ്രതിയുണർത്തിരോരളവും ശങ്കരീ

മംഗലപ്രദനതായ് വിളങ്ങിനൊരു ശങ്കരം പതി ജഗാദ സാ

പാരീരേഴിന്നും സാരമായുള്ള വേരാം പരമേശ

പാരിച്ചോരു നിൻകൃപയാൽ പരിപാലിതയിഹ ഞാൻ

പറയുന്നതു ശൃണു മേ ബത പരമേശ്വര ഭഗവൻ

കുന്തീതനയൻ തവ പദചെന്താരിണ സതതം

ചിന്തിച്ചു തപംചെയ്‌വതും പുനരെന്തവനു വരത്തെ

അന്തകഹര! ഹന്ത ഭവാൻ ചന്തമോടു കൊടാത്തൂ?