നിൻകഴലിണയും കനിവിലവൻ

രാഗം: 

സുരുട്ടി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

കിരാതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

പാർവതി

നിൻകഴലിണയും കനിവിലവൻ കരുതി വിശങ്കം

കിങ്കരനാം കുരുകുലജമദം കളവതിനായി

കിംകലയസി ചെങ്കനൽനയനാങ്കിതമുടയോനേ

പങ്കജശര ഹുംകൃതിഹര, ശങ്കര, ശിവശംഭോ!