ദുഷ്കയ്യ നീയിക്കണക്കേ

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കിരാതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

അര്‍ജ്ജുനന്‍

ദുഷ്കയ്യ നീയിക്കണക്കേ ധിക്കാരവാക്കു

ചൊൽക്കൊള്ളും മുക്കണ്ണരേയും

ചക്രപാണിയേയും പഴിക്കുന്ന നിന്നെക്കൊൽവാൻ

തക്കബാണമിത നോക്കു വരുന്നു

തടുക്ക നീയധികവിക്രമനെങ്കിൽ.

അർത്ഥം: 

എടാ ദുഷ്ട, ശിവനേയും കൃഷ്ണനേയും ഇങ്ങനെ ധിക്കാരവാക്കുകൾ കൊണ്ട് പഴിക്കുന്ന നിന്നെ കൊല്ലാൻ ഞാൻ അമ്പയക്കുന്നു. നീ അധികം വീരശൂരനെങ്കിൽ അമ്പ് തടുക്കുക.