ചൊല്ലേറും വീരനല്ലോ നീ

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കിരാതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കാട്ടാളൻ

ചൊല്ലേറും വീരനല്ലോ നീ വില്ലന്മാർ തവ

തുല്യന്മാരാരുമില്ലല്ലൊ

കല്യ ! നീയെന്നെയിപ്പോൾ കൊല്ലുവാനെയ്ത ബാണം

തെല്ലു കണ്ടുകണ്ടില്ലെട മൂഢ

നല്ലബാണമിതു വെല്ലുകയെങ്കിൽ.

അർത്ഥം: 

നീ പേരുകേട്ട വീരനല്ലെ? വില്ലന്മാരായി നിനക്കൊപ്പം ആരും ഇല്ല. എടാ നീ എന്നെ കൊല്ലാൻ അയച്ച അമ്പ് കണ്ട് കാണാതെ പോയി. ഇനിയും നല്ല അമ്പുകൾ എയ്യ്.