കേട്ടാലും അതിന്നുണ്ടൊരുകൂട്ടം

രാഗം: 

സുരുട്ടി

താളം: 

പഞ്ചാരി

ആട്ടക്കഥ: 

കിരാതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ശിവൻ

കേട്ടാലും അതിന്നുണ്ടൊരുകൂട്ടം വിധമതു നീ

ചട്ടറ്റ വപുസ്സോടൊരു കാട്ടാളനതായ് ഞാൻ

കാട്ടിൽക്കയറിച്ചിലനായാട്ടുകൾ തുടരുമ്പോൾ

പെട്ടെന്നവോടൊരു ശണ്ഠകൂട്ടാൻ വഴിയുണ്ടാം