കള്ളകൃഷ്ണനെന്നുള്ളവൻ കൊള്ളാം ചങ്ങാതി

രാഗം: 

പന്തുവരാടി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കിരാതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കാട്ടാളൻ

കള്ളകൃഷ്ണനെന്നുള്ളവൻ കൊള്ളാം ചങ്ങാതി

ഭള്ളിൽ കുറവുള്ളോനല്ലേ?

വെള്ളയിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ദൈവമേതെന്നുള്ളതും

വിള്ളുതിന്നു മുതുവെള്ളരുതേറിയ

വെള്ളിമലയനെന്നുണ്ടൊരു കള്ളൻ

അർത്ഥം: 

കൊള്ളാം! ചങ്ങാതിയായ കള്ളകൃഷ്ണനെന്നുള്ളവൻ ചതിയിൽ കുറവുള്ളവനല്ലേ? (വിപരീതാർത്ഥം) നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കരുതുന്ന ദൈവവും കൊള്ളാം. വിഷം തിന്നിട്ട് മുതുക്കൻകാളപ്പുറത്തേറി വെള്ളിമലയിൽ താമസിക്കുന്നവനായ ഒരു കള്ളൻ.
(ഇവിടെ, അർജ്ജുനൻ ശിവനെ തപസ്സ് ചെയ്യുകയാണ്, ആ  ശിവനെ ആണ് കാട്ടാളൻ കളിയാക്കുന്നത്. അർജ്ജുനനെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ്. വെള്ളിമല എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് കൈലാസം. മുതുക്കൻ കാള ശിവന്റെ വാഹനം. വിഷം തിന്ന കഥ പ്രസിദ്ധം.)