അപ്പോലെ എന്നു ഭവാൻ

രാഗം: 

സാമന്തലഹരി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

കിരാതം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കാട്ടാളത്തി

അപ്പോലെ എന്നു ഭവാൻ കല്പിച്ചു പിന്നെ യുദ്ധം

ഏല്പാനെന്തൊരു സംഗതി

ചൊൽപ്പൊങ്ങും സുരാരികൾ മുപ്പുരാസുരന്മാരെ

എൾപ്പൊരിചെയ്ത ദൈവമേ !

നിൽപാനാളാമോ ഭവാൻ കെൽ‌പോടെതിർത്താൽ പാർത്ഥൻ

അൽപമാനുഷനല്ലയോ ?

മൽപ്രാണനാഥ പാർത്ഥനിപ്പോഴേ വേണ്ടുംവരം

എപ്പോരും നൽകുകല്ലല്ലീ !

അർത്ഥം: 

പ്രസിദ്ധരായ ദേവശത്രുക്കളായിരുന്ന മുപ്പുരാസുരന്മാരെ ഏളുപ്പത്തിൽ നശിപ്പിച്ച ഭഗവാനേ, അന്നത്തെപ്പോലെ ഇന്ന് ഭവാൻ യുദ്ധത്തിനുറയ്ക്കുവാൻ കാരണം എന്താണ്? ഭവാൻ ശക്തിയായി എതിർത്താൽ പിടിച്ചുനിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്നവനാണോ പാർത്ഥൻ? അവൻ വെറുമൊരു മനുഷ്യനല്ലയോ? എന്റെ പ്രാണനാഥാ, പാർത്ഥന് ഇപ്പോഴേ വേണ്ടതായ വരങ്ങളെല്ലാം നൽകുകയല്ലേ?