സ്വാഗതം തേ യതിവര!

രാഗം:കല്യാണി

താളം:ചെമ്പട 16 മാത്ര

കഥാപാത്രം:വിരാടൻ (വിരാട രാജാവ്)

ശാന്തം കമണ്ഡലുധരം കലിതത്രിദണ്ഡം
കാഷായചേലമളികോല്ലസദൂര്‍ദ്ധ്വപുണ്ഡ്റം
ഭാന്തം സഭാന്തരഗതം സ നൃപോ നിതാന്തം
പ്രാഹ സ്മ വിസ്മിതമനാ സ്മിതപൂര്‍വ്വമേവം.

ചരണം 1
സ്വാഗതം തേ യതിവര! ഭാഗവതോത്തമ! ഭവാന്‍
ആഗമിച്ചതോര്‍ക്കില്‍ മമ ഭാഗധേയമല്ലോ.
ചരണം 2
സംഗഹീനന്‍മാരായുള്ള നിങ്ങളുടെ ദുര്‍ല്ലഭമാം
സംഗമം കൊണ്ടല്ലോ ലോകേ മംഗളം വന്നീടൂ.
ചരണം 3
ഏതൊരു ദിക്കിനെ ഭവാന്‍ പാദരേണുപാതംകൊണ്ടു
പൂതയാക്കീടുവാനിന്നു ചേതസാ കാണുന്നു?
ചരണം 4
എന്തൊരു കാംക്ഷിതംകൊണ്ടു നിന്തിരുവടിയിന്നെന്‍റെ
അന്തികേ വന്നതു ചൊല്‍ക ശാന്തിവാരിരാശേ?