സൂതകുലാധമ നിന്നൊടിദാനീം

രാഗം: 

ശങ്കരാഭരണം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കീചകവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

സൈരന്ധ്രി

സൂതകുലാധമ നിന്നൊടിദാനീം

ചോദിക്കുന്നു സുദേഷ്ണാ ഭഗിനീ

കാദംബരി തരികെന്നു മുദാ നീ

കനിവിനൊടതു തന്നിടേണമധുനാ

അരുതരുതനുചിതവചനം കുമതേ

ഹന്ത ഹന്ത വെറുതേ കുമതേ