സമര്‍ത്ഥനെന്നൊരു

രാഗം:മദ്ധ്യമാവതി

താളം:ചെമ്പട

കഥാപാത്രം:വലലൻ

സമര്‍ത്ഥനെന്നൊരു വികത്ഥനം തവ കിമര്‍ത്ഥ മിങ്ങിനെ ജളപ്രഭോ. തിമര്‍ത്ത മദഭരമെതിര്‍ത്തിടുകിലഹ- മമര്‍ത്തിടുവനരക്ഷണത്തിനാല്‍ ത്വമത്ര വിരവൊടു വികര്‍ത്തനാത്മജ- പുരത്തിലതിഥിയായ് ഭവിച്ചുടന്‍ യുദ്ധകൌശലമിതെല്ലാം മമ ബദ്ധമോദമങ്ങു ചൊല്ലീടെടാ ക്രുദ്ധനാകൊല നീ യുദ്ധമാശുചെയ്തു കരത്തിനുടെ കരുത്തറിക പരിചിനൊടു