രംഗം രണ്ട്, വിരാട സന്നിധി

രാഗം: 

കല്യാണി

ആട്ടക്കഥ: 

കീചകവധം

ധര്‍മ്മപുത്രര്‍ ,അജ്ഞാതവാസത്തിനായി സന്യാസിവേഷം ധരിച്ച് കങ്കന്‍ എന്ന പേരില്‍ വിരാടരാജാവിന്‍റെ രാജധാനിയില്‍ എത്തുന്നു. രാജാവ്  കങ്കനെ സ്വീകരിച്ച് ആരാണെന്നും വരവിന്‍റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്നും ചോദിക്കുന്നു. താന്‍ ശത്രുക്കളോട് ചൂതില്‍ തോറ്റതിനാല്‍ ഒരു ഭിക്ഷുവായി ഓരോ ദിക്കുകളില്‍  നടക്കുന്നവനാണെന്നും കുറച്ചുകാലം ഇവിടെകഴിയാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നും കങ്കന്‍ പറയുന്നു. കങ്കന്‍ വിരാടന്‍റെ രാജധാനിയില്‍ താമസമാക്കുന്നു.