പുറപ്പാട്

രാഗം:ഭൈരവി

താളം:ചെമ്പട 32 മാത്ര

ആസീദസീമഗുണവാരിനിധിര്യശോഭി-
രാശാവകാശമനിശം വിശദം വിതന്വന്‍
ബാഹാബലാനലഹുതാഹിത ഭുമിപാലോ
രാജാ വിരാട ഇതി വിശ്രുതനാമധേയ‍

ഭൂമിപാല ശിഖാമണി ഭൂമിധരവീരന്‍
ശ്രീമാന്‍ മാത്സ്യമഹീപതി ധീമാന്‍ ധര്‍മ്മശീലന്‍
ശൌര്യശാലികളാം മന്ത്രിവര്യരോടും കൂടി
കാര്യചിന്തനവും ചെയ്തു വീര്യവാരാനിധി
പ്രാജ്യവിഭവങ്ങള്‍ തന്നാല്‍ രാജമാനമാകും
രാജ്യപാലനവും ചെയ്തു പൂജ്യപൂജാപരന്‍
മല്ലമിഴിമാരാം നിജ വല്ലഭമാരോടും
മുല്ലബാണരൂപന്‍ പുരേ ഉല്ലാസേനവാണു