ദൃപ്തേന രക്ഷസേന്ദ്രേണ

രാഗം: 

സാരംഗം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

കീചകവധം

ദൃപ്തേന രക്ഷസേന്ദ്രേണ

ക്ഷിപ്തോ ദൂരേfഥ കീചകഃ

നിതാന്തം  വ്രീളിതോ ഭഗ്നോ

നിശാന്തം  പ്രാപ ദുര്‍മ്മനാഃ

അർത്ഥം: 

ഗർവ്വിതനായ രാക്ഷസനാൽ ദൂരെ എറിയപ്പെട്ട കീചകൻ അത്യന്തം ലജ്ജാലുവായി അന്തഃപുരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു.