തത്കാലേ ദ്യൂത വൃത്യാ

രാഗം:കേദാരഗൌഡം

തത്കാലേ ദ്യൂത വൃത്യാ പ്രസഭമപഹൃതേ ധാര്‍ത്തരാഷ്ട്രൈ: സ്വരാഷ്ട്രേ
കാന്താരാന്തേ കഥഞ്ചില്‍ സഹ നിജസഹജൈ: കാന്തയാ ശാന്തയാ ച
നീത്വാഥ ദ്വാദശാബ്ദാന്‍ കലിതയതിവപു: കര്‍ത്തുമജ്ഞാതവാസം
മാത്സ്യസ്യാഭ്യര്‍ണ്ണമഭ്യാഗമദമിതയശാ ധര്‍മ്മജോ നിര്‍മ്മലാത്മാ.