ഡംഭമാശു താവകം

രാഗം: 

സാരംഗം

താളം: 

മുറിയടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

കീചകവധം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

മദോത്ക്കടന്‍

ഡംഭമാശു താവകം  മമ ഭുജ-

സ്തംഭമേവ തീര്‍ത്തീടും.

വമ്പനെങ്കിൽ മമ മുമ്പിൽ  നിൽക്ക  നര-

ഡിംഭ! സമ്പ്രതി കിം  ഫലം  തവ

ദംഭവൃത്തികള്‍കൊണ്ടഹോ ജള!

അർത്ഥം: 

നിന്റെ അഹങ്കാരം എന്റെ തൂണുപോലുള്ള കൈകൾ നശിപ്പിക്കും. നീ വലിയ സമർത്ഥനാണെങ്കിൽ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്നുനിൽക്ക്. നിന്റെ ചതികൾ കൊണ്ട് എന്താണൊരു ഫലം?