ഗളസീമ ലസച്ചാരു തുളസീ (മംഗള ശ്ലോകം)

ആട്ടക്കഥ: 

കീചകവധം

ഗളസീമ ലസച്ചാരു തുളസീ ദാമ ഭൂഷണം
വ്രജസീമന്തിനീ ജാരം അതസീമേചകം ഭജേ.

അർത്ഥം: 

കഴുത്തിൽ ശോഭിക്കുന്ന മനോഹരമായ തുളസീമാലയോടു കൂടിയവനും, കൃഷ്ണതുളസിയെപ്പോലെ കറുത്ത നിറത്തോടുകൂടിയവനുമായ ഗോപികാജാരനെ ഭജിക്കുന്നു.