കേകയഭൂപതി കന്യേ

രാഗം:മുഖാരി

താളം:ചെമ്പട 16 മാത്ര

കഥാപാത്രം:സൈരന്ധ്രി

പല്ലവി:

കേകയഭൂപതി കന്യേ കേള്‍ക്ക മേ ഗിരം

അനുപല്ലവി:

നാകനിതംബിനീകുല നന്ദനീയതരരൂപേ

ചരണം1:

പ്രാജ്ഞമാര്‍മൌലിമാലികേ രാജ്ഞി ഞാനിന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തില്‍  യാജ്ഞസേനിതന്നുടയ ആജ്ഞാകാരിണി സൈരന്ധ്രി

ചരണം2:

നീലവേണി എനിക്കിന്നു മാലിനിയെന്നല്ലോ നാമം  കാലഭേദം കൊണ്ടിവിടെ ചാലവെ വന്നിതു ഞാനും

ചരണം3:

ചിത്രതരമായീടുന്ന പത്രലേഖാദികളില്‍ഞാ-  നെത്രയും നിപുണ നിന്നോടത്രകൂടി വാണീടുവന്‍