കരിപ്രകര

രാഗം:മദ്ധ്യമാവതി

താളം:ചെമ്പട

കഥാപാത്രം:വലലൻ

കരിപ്രകര മദഭരപ്രശമ പടു- കരപ്രഹരമറിഞ്ഞിടാതെ പോയ് ഹരിപ്രവരന്‍തന്നെ വനപ്രദേശം തന്നില്‍ ഖര:പ്രഥനത്തിനു വിളിക്കുംപോല്‍ കരപ്രതാപം മമ ജഗല്‍‌പ്രസിദ്ധം മറന്നുരുപ്രതിഘമൊടുമെതിര്‍ക്കിലോ മുഷ്ടികൊണ്ടു നിന്റെ ഗാത്രം പരി- പിഷ്ടമാക്കി ക്ഷണമാത്രം കൊണ്ടു വിഷ്ടപേഷു കീര്‍ത്തിപുഷ്ടി ചേര്‍ത്തു നൃപഹൃദി പ്രമദമതി പ്രചുരം വരുത്തുവന്‍