ആയതെനിക്കനുവാദം

രാഗം:കാംബോജി

താളം:മുറിയടന്ത 14 മാത്ര

കഥാപാത്രം:സുദേഷ്ണ

ചരണം3:

ആയതെനിക്കനുവാദം അതിനായാതമിഴി ന വിവാദം