ഹന്ത നീയും അന്തരംഗേ

രാഗം: 

എരിക്കലകാമോദരി

താളം: 

അടന്ത 14 മാത്ര

ആട്ടക്കഥ: 

കാർത്തവീര്യാർജ്ജുന വിജയം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

രാവണന്‍

ഹന്ത നീയും അന്തരംഗേ 

എന്തോന്നു നിനച്ചതെന്നു

ചൊൽകയേ മമ വല്ലഭേ!

വല്ലതെന്നാകിലും തവ വല്ലഭനാം

എന്നോടിതു ചൊൽകയേ മമ വല്ലഭേ

അർത്ഥം: 

കഷ്ടം! എന്റെ പ്രിയതമേ നീ എന്താണ് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്തുതന്നെ ആയാലും വിഷമമുള്ളതാണെങ്കിലും നിന്റെ പ്രിയതമനായ എന്നോട് പറഞ്ഞാലും.