രംഗം 2 നാരദൻ രാവണൻ

ആട്ടക്കഥ: 

കാർത്തവീര്യാർജ്ജുന വിജയം

തുംബുരുനാരദ മഹർഷികൾ രാവണ സമീപം വരുന്നു എന്ന് ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നാരദൻ മാത്രമേ അരങ്ങത്ത് പതിവുള്ളൂ.