ഹന്ത മാനസം ആദ്യസന്താനമേ

രാഗം: 

ശഹാന

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കർണ്ണശപഥം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കുന്തി

ഹന്ത മാനസം ആദ്യസന്താനമേ പാരം

സന്താപമാകിയോരു വന്‍തീയില്‍ വെന്തീടുന്നൂ

വയ്യഹോ സഹിക്കുവാന്‍ നിയ്യേ മമ ശരണം

അയ്യോ നീയെന്നെ വെറുംകൈയോടെ മടക്കയോ ?