സോദരീ മഹാരാജ്ഞീ ഖേദമെന്തിനു വൃഥാ

രാഗം: 

ശ്രീരാഗം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കർണ്ണശപഥം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കർണ്ണൻ

സോദരീ മഹാരാജ്ഞീ ഖേദമെന്തിനു വൃഥാ ?

പ്രാണസഖനെനിയ്ക്കു റാണീ തവ വല്ലഭന്‍
പ്രാണനവനായല്ലോ നൂനം ഞാന്‍ ധരിയ്ക്കുന്നു

എന്നുടെ ജീവരക്ത ബിന്ദുക്കളോരോന്നുമെന്‍
മന്നവനായൊഴുകെ ധന്യമായീടുമല്ലോ

വിമതരാം കൌന്തേയരെ സമരേ നിഗ്രഹിച്ചൂ ഞാന്‍

സുമതീ തവ പതിയെ ഭുവനപതിയാക്കും