ശ്രവണകുഠാരമതാകിയ വാക്യം

രാഗം: 

സാരംഗം

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കർണ്ണശപഥം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കർണ്ണൻ

ശ്രവണകുഠാരമതാകിയ വാക്യം പറവതിന്നു തവ ധൈര്യം വന്നോ ?

ജീവനുസമമാം ദുര്യോധനനെ കര്‍ണ്ണന്‍ വെടിയണമെന്നോ  ?

ശത്രുതയിലും താവക പുത്രന്മാരോടു മൈത്രി പുലര്‍ത്തണമെന്നോ ?

സ്ത്രീത്വം ഭവതിയെ രക്ഷിക്കുന്നൂ മൃത്യുവില്‍ നിന്നെന്നറിയുന്നോ ?