വാത്സല്യവാരിധേ കര്‍ണ്ണാ

രാഗം: 

കാനഡ

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കർണ്ണശപഥം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭാനുമതി

വാത്സല്യവാരിധേ കര്‍ണ്ണാ മഹാമതേ

ത്വത്സമനാരുണ്ടഹോ ഭൂമണ്ഡലം തന്നില്‍ ?

വല്ലഭന്നാത്മതുല്യന്‍ സോദരതുല്യന്‍ മേ

ചൊല്ലെഴും കുരുവംശത്തിന്നേകാലംബനം നീ

നിന്നുടെ ഗിരം കേള്‍ക്കെയെന്നുടെയകതാരില്‍-

നിന്നുടനകലുന്നൂ ഖിന്നതയശേഷവും

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

ഭാനുമതിയുടെ പദം ആടുമ്പോൾ ഇടയിൽ ദുശ്ശാസനൻ പ്രവേശിക്കുന്നു. ദുര്യോധനന്‍ ഭാനുമതിയോട് : “ ഇനി നീ പോയി വിശ്രമിക്കൂ . തീരെ വ്യസനം വേണ്ടാ . വിജയത്തില്‍ പരിപൂര്‍ണമായി വിശ്വസിക്കൂ “. ഭാനുമതി പോകുന്നു.