രംഗം 1 ദുര്യോധനനും ഭാനുമതിയും

ആട്ടക്കഥ: 

കർണ്ണശപഥം

വിഷണ്ണയായിരിക്കുന്ന ഭാനുമതിയുടെ അടുത്തേയ്ക്ക് ദുര്യോധനൻ ചെല്ലുന്നു.