മാനവശിഖാമണേ

രാഗം: 

രീതിഗൗള

താളം: 

ത്രിപുട

ആട്ടക്കഥ: 

കർണ്ണശപഥം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ഭാനുമതി

മാനവശിഖാമണേ ! മാനിനി ഞാനഭിമാനമിയലുന്നൂ നാഥാ !

സുസ്ഥിരസൌഹൃദത്തിനുത്തമോദാഹരണമേ ! ത്വത്സമനായി

ധാത്രിയിലൊരു മര്‍ത്ത്യന്‍ മാത്രമാണവനോ കര്‍ണ്ണനുമത്രേ

ഉഗ്രവിഷപാനമോ സ്വഗ്രീവച്ഛേദനമോ വഹ്നിപ്രവേശനമോ

വ്യഗ്രനല്ലാതാസ്നേഹ വിഗ്രഹന്‍ നമുക്കായി ചെയ്യുവോനല്ലോ

വിശ്വാസ വഞ്ചകനാം ദുശ്ശാസനോക്തമാമാശക്ത വാക്യം

വിശ്വേശന്‍ ക്ഷമിക്കുമെന്നാശ്വസിച്ചാലും വിശ്വൈക വീരാ !

അരങ്ങുസവിശേഷതകൾ: 

പദശേഷം കര്‍ണ്ണന്‍ മുമ്പേയും ദുശ്ശാസനന്‍ പിറകെയും പ്രവേശിക്കുന്നു . കര്‍ണ്ണന്‍റെ മുഖം മ്ലാനമായിട്ടുണ്ട്