മറുചോദ്യവുമുണ്ടനേകവത്സരമതിന്നു

രാഗം: 

ഭൈരവി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കർണ്ണശപഥം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കർണ്ണൻ

മറുചോദ്യവുമുണ്ടനേകവത്സരമതിന്നു മുമ്പില്‍

ഒരുനാള്‍ തനയന്‍ ജനിച്ചശപ്തമുഹൂര്‍ത്തമതിങ്കല്‍

അവനെ നദിയിലൊഴുക്കിടുമ്പോള്‍

ഭവതി തന്നുടെ ഹൃദയത്തില്‍

നിറഞ്ഞുദയവു തുളുംബിയെങ്കില്‍

പറഞ്ഞിടാമീ നിമിഷത്തില്‍