ത്വല്‍സുതരെന്‍റെ വൈരികളല്ലേ

രാഗം: 

കാംബോജി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കർണ്ണശപഥം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കർണ്ണൻ

ത്വല്‍സുതരെന്‍റെ വൈരികളല്ലേ ?

മത്സഖര്‍ കൌരവന്മാരല്ലേ ?

വിശ്രുതമിതു പാരെങ്ങുമല്ലേ ?

ഹേശ്രീയുതേ ! സ്മരിക്കുന്നില്ലേ ?