ജ്യേഷ്ഠ കേള്‍ക്ക സ്പഷ്ഠമായി

രാഗം: 

ബിലഹരി

താളം: 

അടന്ത

ആട്ടക്കഥ: 

കർണ്ണശപഥം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

ദുശ്ശാസനൻ

ജ്യേഷ്ഠ ! കേള്‍ക്ക സ്പഷ്ഠമായി കനിഷ്ഠനാമെന്നാശയം

രക്തബന്ധസമശക്തിയുള്ലൊരു ബന്ധമെന്തുള്ളൂ ?

വ്യക്തമാണീവൈരിവംശജന്‍ വഞ്ചതിയനത്രേ

ദുഗ്ദ്ധമേകി വളര്‍ത്തിയോരു ഭവാനെ കര്‍ണ്ണഭുജംഗമം

കൊത്തിടുന്നതിനു മുന്പിലവനെ ഹനിച്ചീടേണം

രഹസിവഞ്ചക നിഗ്രഹം നിശിനിര്‍വ്വഹിച്ചീടാം

അഹമതിന്നനുമതിതരേണമഹികേതനാ !