ജനനീ മാമക ചരിതമഖിലവുമറിഞ്ഞിതേ

രാഗം: 

ഭൈരവി

താളം: 

ചെമ്പട

ആട്ടക്കഥ: 

കർണ്ണശപഥം

കഥാപാത്രങ്ങൾ: 

കർണ്ണൻ

ജനനീ ! മാമക ചരിതമഖിലവുമറിഞ്ഞിതേ

മനസി നീറിയ സകല സംശയവുമകന്നിതേ

അതിന്നു തവ കൃപയാലേ മഹിതേ !

ഹൃദികൃതജ്ഞത നിറഞ്ഞിതേ

സുതരിലഗ്രജനിവന്‍ സുചരിതേ !

ഇതാ നമിപ്പൂ ചരണയുഗം തേ